а

Настојећи да скрене пажњу на значај пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и неопходност социјалног укључивања ових грађана Заштитник грађана је упутио мишљење Министарству здравља.

Заштита људских права особа с менталним сметњама и њихово социјално укључивање би требало да буду обезбеђени заједничким и повезаним мерама и активностима система здравствене и социјалне заштите. Превенција и заштита менталног здравља у примарној заједници основа су унапређења укупног здравља, али и стварање услова за унапређење положаја суграђана који се лече у психијатријским болницама или живе у издвојеним домским заједницама. Закон о заштити права особа с менталним сметњама требало би, сагласно Стратегији менталног здравља коју је усвојила Влада Републике Србије, да обезбеди како услове њиховог лечења у најмање рестриктивним условима у локалној заједници, тако и подршку њиховом социјалном укључивању.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.