а

Међународни прописи представљају специфични нормативни поредак који регулише одређене друштвене односе  процесе у међународној заједници. Сваки међународни уговор, ратификован, односно потврђен јесте изнад Закона и подзаконских аката. Међународни прописи могу носити различите називе као што су: конвенција, протокол, акт, меморандум и повеља.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.