а

Панчевачка филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, супротно правилима управног поступка и принципима добре управе, није поступила по захтеву притужиоца, нити је предметни захтев одмах проследила на одлучивање надлежном органу, односно Центру за социјални рад

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.