а

Особе са инвалидитетом и стари су једна од осетљивих група у нашем друштву, а такве групе су по правилу маргинализоване. Заштитник грађана посвећује посебну пажњу заштити посебно рањивих појединаца и група, међу које по слову закона и у пракси, спадају и особе са инвалидитетом и старијих


Ко смо ми?

Заштитник грађана (Омбудсман) је независтан и самосталан државни орган, особа коју на ту дужност бира Народна скупштина на период од 5 година. Заштитник грађана за свој рад одговара само Народној скупштини. Заштитник грађана је Зоран Пашалић. Заштитнику грађана у раду помажу четири заменика које на предлог Омбудсмана такође бира Народна скупштина.

У институцији Заштитника грађана постоји специјализовано одељење које се бави заштитом права особа са инвалидитетом и старијих.


Шта радимо?

Заштитник грађана штити и унапређује поштовање људских и мањинских права и слобода грађана и грађанки. Његов рад је прописан одредбама Устава и Закона о Заштитнику грађана. Основни задатак Заштитника грађана је контрола законитости и правилности рада органа управе у погледу поштовања загарантованих слобода и права грађана.

 


Како радимо?

Проверавајући наводе из притужби које добијамо од грађана или поступајући по сопственој иницијативи, контролишемо да ли органи државне управе, републички јавни правобранилац, органи и организације, предузећа и установе којима су поверена јавна овлашћења, према грађанима поступају у складу са законима и другим прописима или начелима рада добре управе.

Уколико се након спроведеног поступка контроле утврди да у раду Органа власти било пропуста на штету права и слобода грађана, Заштитник грађана доноси препоруке којима упућује начин њиховог отклањања. Снагом аргумената, личним ауторитетом и угледом институције, Заштитник грађана треба да увери надлежне органе који су начинили пропусте, да је неопходно да се ти пропусти отклоне, као и да је потребно да промене начин рада како до пропуста више не би долазило.

 


Када Заштитник грађана може да Вам помогне?

Заштитник грађана Вам може помоћи када органи управе и други органи и организације, предузећа и установе којима су поверена јавна овлашћења (Министарства, инспекције, заводи, центри за социјални рад, домови здравља, јавна предузећа, и слично) својим актима, радњама или нечињењем повреде неко ваше право, односно уколико:

 • неоправдано дуго воде поступак;
 • не поштују правила која важе за њихов рад;
 • очигледно погрешно примењују законе и друге прописе;
 • не одговарају на ваше оправдане захтеве и/или ускраћују тражене информације;
 • не извршавају донете одлуке;
 • на други начин обесмишљавају постојање правних гаранција за поштовање права и слободе грађана;

 


Када Заштитник грађана не може да Вам помогне?

Заштитник грађана неће моћи да Вам помогне у следећим случајевима:

 • ако се ваша притужба односи на рад или одлуке Народне скупштине, Председника републике, владе, уставног суда, судова и јавних тужилаштва;
 • ако притужбу поднесете пре него што сте неправилност покушали да исправите коришћењем расположивих правних средстава, у складу са околностима конкретног случаја;
 • ако је од повреде права на коју указујете протекло више од годину дана;
 • ако не наведете основне податке о себи или органу власти чије неправилно и незконито поступање крши или угрожава ваша праваако притужба не садржи потребне податке за поступање;
 • ако је Заштитник грађана поступао по истој ствари и нашао да притужба није основана.

 


Како можете покренути поступак код Заштитника грађана?

 

 • поступак пред Заштитником грађана је релативно брз и мање формалaн од судског и других поступака;
 • поступак је потпуно бесплатан за подносиоце притужбе;
 • притужбу можете поднети писано (поштом или електронски) или усмено на записник;
 • запослени у стручној служби ће вам помоћи да саставите и поднесете притужбу, уколико вам је помоћ потребна;
 • уколико Заштитник грађана није надлежан да поступа по вашој притужби, у његовој служби ћете добити савет коме да се обратите и на који начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.