а

Министарство рада и социјалне политике је начинило пропуст јер је неажурно поступало у решавању захтева за издавање потврда у сврху остваривања права на ослобађање од царинских дажбина приликом увоза путничких аутомобила особи са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.