а

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по притужби особе са инвалидитетом, утврдио да комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и ратних војних инвалида у поступку израде прелиминарне листе за решавање стамбених потреба нису поступале у складу са законом и пресудама Управног суда којима је поништено више њихових одлука.

По притужби особе са инвалидитетом, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, Заједничке комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида и Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда.

Притужилац је у обраћању навео да је Заједничка комисија крајем октобра 2015. године усвојила предлог прелиминарне листе за решавање стамбених потреба према којој он има нула бодова за учешће у рату иако је приложио Уверење о оствареном ратном стажу добијено од надлежне војне јединице, те да је месец дана касније, незадовољан бодовањем, тој комисији доставио приговор и правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим му је време проведено у ратним акцијама признато као посебан стаж у двоструком трајању.

Такође, притужилац је навео да је посебан стаж у двоструком трајању требало да буде верификован кроз бодове на ранг листи, али пошто му надлежне комисије нису ове бодове признале тренутно је девети на ранг листи, док би са признатим бодовима био трећи, а у конкретном случају се дели шест станова.
Заједничка комисија је одбила притужиочев приговор као неоснован, а он је, незадовољан наведеном одлуком, поднео тужбу Управном суду, који је тужбу уважио и поништио одлуку Заједничке комисије, а предмет вратио надлежном органу на поновно одлучивање. Ни Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда није поступала по пресудама Управног суда.

Увидом у документацију коју су доставили контролисани органи, Заштитник грађана је утврдио да су надлежне комисије поступале незаконито, да нису уважиле правноснажно решење РФ ПИО о оствареном ратном стажу притужиоца, који му је признат као посебан стаж у двоструком трајању, да четири пута нису поступале у складу са пресудама Управног суда којима су поништене одлуке комисија о одбијању приговора притужиоца и да нису предузеле мере из своје надлежности како би се у законском року одлучило о захтеву за остваривање права особе са инвалидитетом.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана тражи од Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда да поступи у складу са пресудама Управног суда, уз уважавање правноснажног решења РФ ПИО, и да предузме све мере како би исправиле учињене пропусте на штету особе са инвалидитетом.

Заштитник грађана тражи од контролисаних органа да га у року од 30 дана обавесте о поступању по препорукама, као и да због начињених пропуста у раду у писаној форми упуте притужиоцу извињење.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.