а

Након поступка Заштитника грађана, надлежна комисија Града Београда за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида признала је особи са инвалидитетом време проведено у рату као посебан стаж у двоструком трајању, чиме је повећан његов укупан број бодова на ранг листи.

Заштитник грађана је по притужби особе са инвалидитетом у септембру 2021. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, Заједничке комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида и Комисије за стамбена питања градоначелника Београда.

Заштитник грађана је у том поступку утврдио да надлежне комисије током израде прелиминарне листе за решавање стамбених потреба нису, упркос достављеној документацији, притужиоцу признале време проведено у рату као посебан стаж у двоструком трајању, тачније да нису поступале у складу са законом и пресудама Управног суда којима је поништено више њихових одлука.

Након што је Заштитник грађана упутио надлежним органима препоруку за отклањање пропуста, Секретаријат за имовинске и правне послове је средином децембра 2021. године доставио обавештење да је образована нова Комисија за стамбена питања градоначелника Београда у чијој надлежности ће бити и поступци Заједничке комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида који нису окончани.

Притужилац је крајем децембра 2021. године обавестио Заштитника грађана да је његов предмет решен позитивно, да је усвојен његов приговор на Предлог прелиминарне ранг листе, тачније да је надлежна комисија донела решење којим му се утврђују додатни бодови по основу учешћа у оружаним акцијама и да је сада на вишем месту на ранг листи.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.