а

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона у радној пракси, а истовремено је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставио мишљење на предложени текст закона са предлогом унапређења квалитета текста нацрта.

Након увида у достављени нацрт закона, Заштитник грађана је мишљења да текст треба допунити и формулисати на начин да се додатно заштити ЛГБТИ популација, особе са инвалидитетом и све оне рањиве групе или појединци који због неког личног својства често суочавају са дискриминацијом и другим видом кршења њихових права.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.