а

Заштитник грађана изрекао je препоруку Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу заштите најбољих интереса корисника, унапређења рада органа управе, поштовања правне сигурности и спречавања сличних пропуста у будућности.

Министарство је пропустило да правовременом реакцијом благовремено и ефикасно заштити права старијих особа, корисника и корисница илегалног Дома, након што је од стране инспектора социјалне заштите утврђена потреба спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи-корисника услуга смештаја у Дому, наведено је између осталог у препоруци Заштитника грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.