а

Заштитник грађана упутио је јединицама локалне самоуправе у Републици Србији мишљење у којем их позива да у складу са својим могућностима, континуирано расписују конкурсе за додељивање ученичких и студентских стипендија и у конкурсе уводе блаже критеријуме за доделу ученичких и студентских стипендија деци и младим особама са сметњама у развоју и са инвалидитетом. На тај начин би локалне самоуправе унапредиле положај и степен остваривања права на образовање деце и младих особа са сметњама у развоју и са инвалидитетом.

Наиме, резултати истраживања Удружења студената са хендикепом, спроведеног 2021. године, показују да веома мали број јединица локалне самоуправе у Републици Србији расписује конкурсе на наведени начин.

Заштитник грађана сматра да је потребно укључивање блаже дефинисаних критеријума за стипендирање ученика и студената са сметњама у развоју и са инвалидитетом у све конкурсе локалних самоуправа за доделу ученичких и студентских стипендија, како би се омогућило инклузивно образовање и васпитање што већем броју деце и младих са инвалидитетом. На тај начин се тим особама пружа подршка да остваре своје пуне капацитете, да постану економски независне и у потпуности се интегришу у друштво.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.