а

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи испитни поступак оцене законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања након сазнања из медија да је корисник Геронтолошког центра Београд - Дома Бежанијска коса усмртио другог корисника смештеног у тој установи социјалне заштите.

Заштитник грађана затражио је од министарства да у року од 15 дана достави изјашњење о свим наводима и околностима тог случаја, укључујући информације о томе које све мере је министарство предузело, који су налази спроведеног инспекцијског надзора над радом дома и да ли је раније било пријава инцидената и насиља у вези са поменутим корисницима Дома Бежанијска коса. Такође, Заштитник грађана је затражио информације и о томе које мере министарство планира да предузме у сарадњи са другим надлежним органима у случају утврђивања одговорности за пропусте у раду.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.