а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић навео је да ова институција добија велики број притужби грађана на рад Пензијско-инвалидског фонда (ПИО) и да су највећи проблеми неоправдано дуго трајање поступка, од којих неки трају и по неколико година, и неажурна матична евиденција тог фонда.

"Неки поступци првостепених и другостепених органа по жалбама грађана трају и по неколико година, због чеге ПИО фонд поступа супротно одредбама Закона о општем управном поступку по којима би решење за пензију требало да буде уручено најкасније у року месец или два месеца", рекао је Пашалић на округлом столу "Ка ефикасној управној правди - старосне пензије".

"На основу навода из притужби и спроведених поступака, утврдили смо да ПИО фонд не поседује уредну евиденцију о плаћеним доприносима, датуму стицања и престанка својства осигураника, стажу осигурања, висини уплаћеног доприноса, због чега Фонд обавезу достављања потребних података преваљује на грађане, односно грађане задужује већ плаћеним доприносима", навео је Пашалић на скупу који је организовао Комитет правника за људска права (ЈУКОМ) у сарадњи са немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ,.

Заштитник грађана је изјавио и да поједини службеници ПИО фонда крше одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању које предвиђају да је ПИО фонд дужан да у поступку остваривања права за утврђивања стажа грађанима пружи стучну помоћ.

Пашалић је рекао да је ПИО фонду упутио неколико препорука у којима је препоручено да се води прецизна евиденција о осигураницима, плаћеним доприносима и проверава тачност унесених података, као и препоруке да одлуке доноси у законом предвиђеном року и да по службеној дужности о претплаћеном износу пензије донесе образложени управни акт са правним леком.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.