а

Притужбом се обраћате Заштитнику грађана тек пошто сте покушали да своја права остварите или заштитите у одговарајућем правном поступку. Можете је сами написати или предати на записник уз помоћ запослених у Служби Заштитника. Заштитник грађана, по правилу, не разматра анонимне притужбе. У име детета притужбу може поднети родитељ или старатељ. Уколико сте пунолетно лице, а нисте у могућности да попуните притужбу, потписујете пуномоћје за особу која говори у Ваше име. Лица лишена слободе могу поднете притужбу у  Заштитник гарантује поверљивост личних података.

Притужба би требала да буде јасно, једноставно и сажето написана и да садржи:

  • назив органа на чији рад се притужба односи

  • опис повреде права и чињенице које поткрепљују разлог за подношење притужбе

  • документоване доказе о предузетим и искоришћеним правним средствима

  • име и презиме, адресу и телефон(ако је могуће) подносиоца притужбе

Заштитник грађана ће Вас обавестити о покретању и завршетку поступка по Вашој притужби. Уколико се за вођење поступка нису стекли услови предвиђени законом, Заштитник ће Вас обавестити о разлозима одбацивања Ваше притужбе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.