а

Приступачност јавним објектима, установама, јавним површинама, пуно споразумевање са непосредним окружењем и правовремено добијање информација услови су друштвене укључености особа с инвалидитетом. У локалним самоуправама већина јавних објеката и површина, а тиме и услуга, није доступна особама с различитим видовима инвалидитета.

Упркос томе што је Министарство грађевинарства и урбанизма уредило начин на који треба планирати и спроводити изградњу објеката и јавних површина како би они били доступни и грађанима с инвалидитетом већина инвеститора се тога не придржава и на тај начин онемогућава њихово укључивање у локалној заједници. Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству грађевинарства и урбанизма очекујући да овај орган управе унапреди постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности тако што ће га прилагодити концепту „приступачности за све“ и што ће развити начине доследне контроле његове примене.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.